הצג חיפוש

תקנון

ברוכים הבאים לאתר "צימר פור יו" (להלן: "האתר") הנכם נמצאים בעמוד תקנון האתר והנך נדרש להקפיד ולקרוא את כל סעיפי התקנון. כל שימוש ו/או גלישה באתר "צימר פור יו" מרחוב סחרוב דוד 11, ראשון לציון (להלן: "האתר") מהווה את הצהרתכם שאתם קראתם, הבנתם והסכמתם לכל הסעיפים שבתקנון זה. במידה ואינכם מסכימים עם האמור בתקנון זה ו/או בחלק מהתקנון, הנכם רשאים לעזוב את האתר "צימר פור יו" ואינכם מחויבים לגלוש בו.
כללי
1. האתר מתופעל על ידי חברת ספא פלוס אתרים בע"מ (להלן: "מנהלת האתר" ו/או "צוות האתר".
2. צוות האתר אינו מתחייב כי השימוש באתר לא יופרע על ידי גורמים שאינם בשליטתו.
3. האתר והתכנים המופיעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם ועל פי זמינותם בהתאם להחלטת מנהלת האתר. ידוע ומובהר כי ייתכנו שינויים של הרגע האחרון, במסגרתם ישתנו הפרסומים השונים ו/או לא יהיה ניתן יהיה לבצע הזמנות באמצעות האתר וללקוחות לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנהלת המבצע בכל הנוגע לכך.
4. מובהר כי מנהלת המבצע אינה צד לעסקאות אותן יבצעו הלקוחות באמצעות האתר
5. צוות אתר "צימר פור יו" רשאי לשנות את סעיפי התקנון בכל עת שירצה ולפי שיקול דעתו הבלעדי והמלא. כל שינוי ייעשה על פי שיקול דעת האתר והוא אינו מחוייב ליידע את הגולשים על השינויים בתקנון. האחריות להתעדכן הינה אחריותם הבלעדית של הגולשים. לא תישמע כל טענה ו/או דרישה בגין שינויים כאמור כלפי האתר ו/או מנהליו ו/או בעליו ו/או צוות האתר.
6. מבנה האתר, עיצובו, תוכנו ותכניו עשויים להשתנות מעת לעת על פי שחקוך דעת מנהליו, ואין צוות האתר חייב ליידע מראש את הגולשים על השינויים שעומדים להיות.
7. תקנון האתר נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא פונה לשני המינים במידה שווה.
תוכן האתר
8. תוכן האתר לרבות קוד המקור, עיצוב האתר, חומר מילולי, תמונות, סימני המסחר של "צימר פור יו" וכיו"ב הינם בבעלותו הבלעדית של האתר ולא ניתן להשתמש בהם ו/או לעבד אותם ו/או להעתיקם, ו/או לפרסם אותם , ו/או להפיץ אותם ו/או לעשות בהם כל שימוש בכל צורה שהיא ללא הסכמת אתר "צימר פור יו" מראש ובכתב.
9. על אף האמור בסעיף 4, תכנים המפורסמים על ידי גולשים ו/או מפרסמים שונים, אינם בבעלות האתר. ו אין ל"צימר פור יו" כל זכות בתכנים המפורסמים באתר למעט הרשאה שניתנה לאתר לשימוש בתכני הפרסום השונים. אי לכך חל איסור מוחלט על הגולשים לעשות שימוש בתכני הפרסום האמורים, אלא-אם-כן יקבלו הרשאה מתאימה מן המפרסמים הרלבנטיים.
10. כל התכנים המפורסמים באתר לרבות: תמונות, מחירים, מבצעים, תיאור בתי העסק השונים, המלצות, רמת השירות וכיוצ"ב אינם בשליטת האתר, אלא הם נערכים ומתפרסמים "און-ליין" באתר על - ידי המפרסמים השונים ו/או מי מטעמם ועל אחריותם הבלעדית בלבד.
11. העלאת תכנים לאתר על ידי גולשים שונים, האתר מהווה הסכמה בלתי חוזרת מטעמם לכך שהאתר יהא רשאי לעשות שימוש בתכנים אשר הועלו לאתר ע"י הגולשים לרבות הצגתם, עריכתם, עיבודם והתאמתם לצרכי האתר וזאת ומבלי לקבל אישור ו/או הסכמה ו/או לתת כל תמורה לגולשים לרבות קרדיט.
12. הגולש מתחייב שלא להעלות לאתר תכנים העלולים לפגוע בגולשים אחרים , לא להשתמש בשפה גסה ו/או מעליבה ו/או בוטה ו/או מאיימת ו/או מטרידה ו/או מבזה ו/או מתגרה ו/או מסיתה ו/או מינית וכיו"ב, וכן שלא להעלות לאתר תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים שיש בהם כדי להוות הפרת זכויות יוצרים או פגיעה בפרטיות.
13. מוסכם ומובהר כי על הגולשים האחריות המלאה לכל תוכן ו/או מידע שיועלה לאתר על ידם. וכי אין ל"צימר פור יו" כל אחריות לתכנים כאמור. הגולשים יישאו באחריות הבלעדית לכל ובכלל אי התאמה ו/או אי דיוקים ו/או טעויות ו/או ניסיונות הטעיה וכדומה.
14. במידה וצד שלישי יטען כי תוכן שהועלה ע"י גולש מהווה עבירה על החוק לרבות כל טענה לעניין הפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בפרטיות, אתר "צימר פור יו" רשאי להעביר לצד שלישי את פרטי הגולש הרלוונטי שפרטיו נשמרו במערכת האתר. ואין הגולש יוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה כלפי את "צימר פור יו".
15. לאתר שמורה הזכות הבלעדית לשנות ו/או למחוק ו/או להוריד לצמיתות ו/או לפרק זמן אחר תוכן שהועלה ע"י גולשים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית. ומבלי למסור לגולש על כך הודעה מראש, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים השמורים לאתר על-פי תקנון זה ו/או על-פי כל דין.
16. כל המידע והפרטים של המפרסמים שמופיעים באתר לרבות מחירים, תמונות, מבצעים, מפות, שירותים, תפוסת מקום, המלצות ו/או כל פרט נוסף ו/או אחר אשר מפורסם באתר, הינם באחריות המפרסמים או מי מטעמם בלבד. לאתר ו/או למנהליו ו/או לעובדיו לא תהיה כל אחריות לגבי מהימנות ונכונות תכנים אלו.
17. במידה ותועבר לידי צוות האתר תלונה בכתב בעניין התכניםהמפורסמים באתר, צוות האתר מתחייב לבדוק כל פניה ובמידה הצורך בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית יהא רשאי להסיר את התכנים ו/או לתקנם.
שימוש במידע שבאתר
18. במהלך הרישום לאתר, נדרשים גולשי האתר למסור את פרטיהם האישים ובכלל זה: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון. גולש אשר מסר את פרטיו נותן בזאת את הסכמתו להצטרף לרשימת התפוצה של האתר. האתר שומר לעצמו את הזכות לשלוח מעת לעת הודעות באמצעות דיוור אלקטרוני ו/או הודעות SMS ו/או בכל דרך אחרת שרואה הוא לנכון בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008.
19. יובהר עם זאת כי גולש אשר לא יהיה מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה ו/או לקבל דיוור מהאתר בין לפני שנתן הסכמתו ובין לאחר שנתן את הסכמתו רשאי בכל שלב לדרוש בכתב מהאתר להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה וצוות האתר יטפל בעניין בהקדם האפשרי.
20. לאתר תהא שמורה הזכות להשתמש במאגר המידע שנאסף על הגולשים באתר לצרכיו המסחריים, ו/או לצורך שיפור רמת השירותים הניתנים באתר ו/או לצרכי ניתוח סטטיסטיקה ו/או לצורך דיוור למשתמשי האתר השונים והכל בין אם לשימושו העצמי של האתר, ובין אם לשימוש צדדים מסחריים אחרים. האתר מתחייב שלא למסור לצד שלישי כל מידע העלול לזהות גולש באופן אישי, אלא-אם-כן הגולש יהיה מעוניין בכך , זאת למעט במקרה בו צד ג' תישמע תלונה בגין הפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בפרטיות ו/או הפרת כל דין בקשר עם פרסום שהעלה גולש לאתר.
21. האתר נוקט בכל האמצעים הדרושים לשמירה על פרטיות הגולשים באתר. אולם במקרים שאינם בשליטת האתר ו/או מקרים הנובעים מכח עליון לא יהא האתר אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף, מכל מין סוג שהוא שייגרם לגולש הרלבנטי ו/או למי מטעמו.
22. ספקים שונים מפרסמים באתר ומציעים למכירה חבילות ומוצרים שונים. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי האתר לא ישא בכל אחריות, בין ישירה ובין עקיפה, לתוכן הפרסום ו/או לטיבו ו/או לשירות אשר ניתן במסגרת החבילות ו/או השירותים ו/או המוצרים המפורסמים על ידי הספקים השונים ו/או נותני השירותים המפורטים בדפי האתר והספקים ו/או נותני השירותים השונים יהיו האחראיים הבלעדיים לנכונות הפרטים, אמינותם, טיב השירות, ובהתאמתו למתואר בדף המכירה באתר.
מדיניות ופרטיות
23. האתר שומר את נתוני הגולשים אשר מסרו את פרטיהם בעת הכניסה לאתר הנמצאים באתר לצורך מידע סטטיסטי ואגבי, כתובת IP, מילות חיפוש, אתרים מפנים, דפי נחיתה וכדומה. מובהר כי אין במידע זה כדי לזהות את הגולש באופן אישי.
ביטול הזמנות
24. כל לקוח רשאי לבטל הזמנה, על פי התנאים הקבועים לעניין זה בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981, במועד הביטול.
אחריות
25. אחריות מנהלת המבצע תהא מוגבלת אך ורק לכל נזק ישיר שיגרם למי מהלקוחות בשל מעשה או מחדל רשלני של מנהלת המבצע במסגרת פעולותיה במסגרת הפעלת ותפעול האתר.יובהר כי בכל מקרה אחריות מנהלת המבצע כאמור תהא מוגבלת עד לסכום הרכישה שבוצעה ואושרה על ידי חברת כרטיסי האשראי ו/או הבנק.
26. בכל מקרה, מנהלת המבצע לא תישא באחריות לנזק, הוצאה או הפסד כאמור שיגרמו בשל מעשה או מחדל של הלקוחות עצמם או מי מטעמם או בשל מעשה או מחדל של ספקי התוכן בקשר עם המוצרים והשירותים שיוצעו על ידם ללקוחות, ובכלל זה מובהר כי האחריות לבדיקת המוצרים ו/או השירותים השונים הינה על הלקוחות בלבד..
שונות
27. הלקוחות מאשרים בזאת כי קראו והבינו את תנאי השימוש באתר המפורטים בתקנון זה, ומצהירים על הסכמתם להשתמש באתר בכפוף להם, שאם לא כן אסור להם לבצע כל פעולה באתר.
28. הדין החל על תקנון זה הנו דין מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין תקנון זה נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר ראשון לציון (והצדדים שוללים במפורש את סמכותם המקומית של בתי משפט אחרים ברחבי הארץ).
29. מנהלת האתר רשאית לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, כולם או חלקם. תיקונים ו/או שינויים כאמור יכנסו לתוקפם מייד לאחר פרסומם באתר.
30. הוראות התקנון התקפות הנן אלה המפורסמות באתר במועד שיגור הזמנה על ידי הלקוח.
31. למען הסר ספק, יובהר כי הוראות תקנון זה גוברות על הוראות כל תקנון ספציפי אחר שקיים (ככל שקיים) לגבי כל מוצר ו/או שירות המוצעים באתר.
יצירת קשר
שלח